دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه با صدای ملاباسم کربلایی

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه با صدای ملاباسم کربلایی

یـحـسـیـن  أول مـاحـبـیـنـه وأول مـا شـفناک

سـدّیـنـه  الـبـاب  ومـا نـقـبـل نعشگ ثانی اویاک

عـهـد  وایـظـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

مـاطـاب جـرح امـصـیـبتک – عاشر اگلوب احبابک

بـیـنـه انـتـه تـجری اویه الدمه – وانحوم فوگ اترابک

اتـغـیـب واتـعـود الـشـمـس – یـالماعرفنه اغیابک

مـعـروف لـو جـار الـزمـن – بـجروحنه ندگ بابک

کـل  یـوم انـشـاهـد هـالـحـالـه من یگصد محتاج

یـرجـع والـبـسـمـه اعـلـى اشفافه یرجع لابس تاج

لگیـنـه  الـحـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

یـحـسـیـن سـر امـحـبـتـک – فـیها البشر محتاره

وإلـیـنـبـض  ابـدمّـه الـعشگ – یتعمّد اعلى اخطاره

مـایـمـنـع الـوادی وجـبـل – طـول الـبحر عبّاره

بـس  انـتـه لـوزاد الـخـطـر – یـکـثر عدد زوّاره

تتزاحم عالموت احــــبابـــــــک تتعنّه الأخطار

وإلـیـوصـل أول یـتـشرف یرفع کلمه ثــــــار

یـمـوت أوّل ولا یـقـبـل یـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

مـوعـجـبـه  لـو وسـط البحر – موکب عزاک انشوفه

والـمـوج یـشـعـر بـالألـم – مـن یلطم اعلى اجروفه

اسـمـک نـعـرفـه ابـکـل لـغـه – محّد یغیّر احروفه

مـاعـدنـه سـر ویـخـتـفـی – وأفـکـارنه المعروفه

کـل  مـوکـب یـتـصـدّر فـکـره وکل منبر دستور

لـتـظـن بـقـعـه ابـهـذا الـعـالـم ماتعرف عاشور

یـجـی ویـرحـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

نـتـفـنّـن ابـنـوع الألـم – کـلـمن اوعنده اسلوبه

کـل  ضـربـه تـطـبـع بـالصدر – لوحه حذر مکتوبه

والـلـی  یـشـاهـد بـالـعـزه – أم الـحسن مصیوبه

اشـعـنـدک اتـلـومـه بـعـد – لـمـن یـمزگ ثوبه

شـفـنـه إلـمـامـر اعـلـى الدنیه شفنه اشکال اشکال

مـن قـامـت واحـنـه ابـهـالـحـــاله مایتغیر حال

فـلا نـنـذل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********
نـتـمـیـز ولـون الـحـزن – مـاتـخـتـلـف ألوانه

واتـشـوف  دمـعـه  ابـکـل جفن – لازم نعیش احزانه

وإلچان  مــاعـنـده  وإجـو – زوّارک إلـصـیـوانـه

تـوصـل یـبـیـع اشـمـا مـلـک – بس مایسد بیبانه

وإلـبـاع  إلـعـنـده ومـا عـنـده ویـتـبسّم للجای

هـذا ایـنـومـه وهـذا ایـوکـلـه وهـذا ایشربه المای

إلـک نـسـأل ولانـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویـاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********
نـحچی اعـلـى عـاشـورک سـنـه – والمده ما محدوده

نـخـتـم وأبـد مـانـعـتـرف کـل واحـد ومجهوده

کـلـمـن یـروح إلـمـهـنـتـه – ابیوم الأجر موعوده

زوّار  والــنــاعـی وخـدم – والـشـاعـر ورادوده

تـتـسـاوى  الـنـاس ابـعـاشـورک واحد کلها اتصیر

نـفـس الـحـرقـه ونـفـس الـدمـعه ومایحدث تغییر

فـلا تـنـمّـل ولا تـقـبـل نـعـشگ ثـانـی اویاک

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه کربلایی

مـرّات یـاخـدنـه الـزمـن – بـمـصـایـبه وحسباته

لــکـن  إذا  هـل الـشـهـر – لازم تـرف رایـاتـه

نـسـکـت  سـنـه  وگالـوا مضت – فتره ونسوا ثاراته

مـیـنـام  بـرکـان الـغـضـب – لـتـأمِّن ابسکتاته

صـح الأقـدار اتـفـرگنـه وکـلـمـن راده ایـریـد

لـکـن  نـتـجـمّـع بـالـشـده ونـلـزم إیـد بإید

نـصـیـر أجـمـل ولا نـقـبـل نـعـشگ ثانی اویاک

دانلود نوحه یحسین اول ماحبینه واول ماشفناک با صدای ملاباسم کربلایی

التماس دعا

********** اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج **********

درباره‌ی نیاز جهان

موارد جالب

دانلود نحن انصار الزكیه باسم کربلایی

دانلود نوحه نحن انصار الزکیه حاج باسم کربلایی

دانلود نحن انصار الزکیه باسم کربلایی دانلود نوحه نحن انصار الزکیه حاج باسم کربلایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *